ಮಜಾವಾಣಿ

ಎಲ್ಲಿ ಬೇಲಿಗಿಲ್ಲವೋ ಅರಿವು, ಎಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಗಿಲ್ಲವೋ ಭಯವು, ಎಲ್ಲಿಲ್ಲವೋ ಸತ್ಯದ ಸುಳಿವು...

Monday, May 05, 2008

ಚುನಾವಾಣಿ ೨೦೦೮: ಜಾಹಿರಾತು

Labels: , , ,

2 Comments:

Blogger Shrinidhi Hande said...

Great photo work...

May 06, 2008 12:08 AM  
Blogger v.v. said...

Shrinidhi,

Thanks!

May 07, 2008 1:44 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home