ಮಜಾವಾಣಿ

ಎಲ್ಲಿ ಬೇಲಿಗಿಲ್ಲವೋ ಅರಿವು, ಎಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಗಿಲ್ಲವೋ ಭಯವು, ಎಲ್ಲಿಲ್ಲವೋ ಸತ್ಯದ ಸುಳಿವು...

Wednesday, May 07, 2008

ಚುನಾವಾಣಿ '08: ಜಾಹಿರಾತು

Labels: , ,

3 Comments:

Anonymous Tina said...

Dear VV,
Came here after a long time. Glad that you are back in original form and you are getting plenty of fodder for your blog. Why haven't you written so far on IPL spats?
regards,
Tina,

May 07, 2008 3:57 PM  
Blogger v.v. said...

Tina,

Thanks!
What can I write about IPL when it has become a parody of itself?!
Based on all the coverage (no pun intended) about the cheer girls, I guess I could write about how a few skimpily clad girls are destroying our spirituality and culture; a culture wherein men only look at the feet of others' property..I mean women.

..
Seshadri

May 10, 2008 3:55 AM  
Anonymous medical school said...

The medical research is used by the thousand of medical school in all worlds this school is the give best medical doctor in per year. Medical school is the best research for the new technique.

February 15, 2010 4:43 AM  

Post a Comment

<< Home