ಮಜಾವಾಣಿ

ಎಲ್ಲಿ ಬೇಲಿಗಿಲ್ಲವೋ ಅರಿವು, ಎಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಗಿಲ್ಲವೋ ಭಯವು, ಎಲ್ಲಿಲ್ಲವೋ ಸತ್ಯದ ಸುಳಿವು...

Tuesday, October 23, 2007

ಚಿಂತನ-ಮಂಥನ

ಗುಪ್ತರ ಕಾಲವನ್ನು "ಸುವರ್ಣಯುಗ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನನಗೆ ಮೌರ್ಯರ ಬಗೆಗೆ ಕನಿಕರವೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ

Labels:

3 Comments:

Blogger Kiran said...

I really liked ur post, thanks for sharing. Keep writing. I discovered a good site for bloggers check out this www.blogadda.com, you can submit your blog there, you can get more auidence.

October 27, 2007 1:49 AM  
Blogger Keshavaranjan.C said...

i liked your sense of humour.you have a good senes of humour.

November 09, 2007 10:01 PM  
Blogger v.v. said...

Keshavaranjan,

Thanks for visiting my blog and your kind words.

I really appreciate it.

November 23, 2007 2:50 PM  

Post a Comment

<< Home