ಮಜಾವಾಣಿ

ಎಲ್ಲಿ ಬೇಲಿಗಿಲ್ಲವೋ ಅರಿವು, ಎಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಗಿಲ್ಲವೋ ಭಯವು, ಎಲ್ಲಿಲ್ಲವೋ ಸತ್ಯದ ಸುಳಿವು...

Wednesday, September 19, 2007

ಮಂಗಗಳೂ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ಲವೇ?

ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕಸನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವವೇ ಇಲ್ಲವೇ?
ಬಾಲ-ಭಾರತೀಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಭೇಧ-ಭಾವ ನಿಲ್ಲಲಿ!
Click here to take a look at some amazing pictures of evolutionally-challenged humans.
[BTW, this happens to be MV's 100th post!]

Labels:

2 Comments:

Anonymous Tina said...

Dear VV,
I support MV's views on evolutionally challenged beings. I am sure many more concerned people and celebrities will join the cause. This is very relevent.
Congrats for the 100th post to my favourite blogger! Keep posting regularly.

September 20, 2007 1:26 AM  
Blogger v.v. said...

Tina,

We at Majavani World H.Q. truly appreciate your support for the cause of evolutionally-challenged beings.

Unfortunately most of our celebrities just monkey around. The rest just ape their Western counterparts in lending their support.

I wasn't even sure whether anyone is even reading MV anymore. Glad to know that there is at least one!

Regards,
Seshadri

September 20, 2007 7:11 AM  

Post a Comment

<< Home