ಮಜಾವಾಣಿ

ಎಲ್ಲಿ ಬೇಲಿಗಿಲ್ಲವೋ ಅರಿವು, ಎಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಗಿಲ್ಲವೋ ಭಯವು, ಎಲ್ಲಿಲ್ಲವೋ ಸತ್ಯದ ಸುಳಿವು...

Monday, February 05, 2007

மஜாவாணி: தமிளினல்லி

கன்னடவெனெ குணிதாடுவுதென்னெதெ!
கன்னடவெனெ கிவி னிமிருவுது!!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home