ಮಜಾವಾಣಿ

ಎಲ್ಲಿ ಬೇಲಿಗಿಲ್ಲವೋ ಅರಿವು, ಎಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಗಿಲ್ಲವೋ ಭಯವು, ಎಲ್ಲಿಲ್ಲವೋ ಸತ್ಯದ ಸುಳಿವು...

Wednesday, April 05, 2006

ಕ್ರೈಮ್ ಬೇಕ್ರಿಶಿಸ್ತಿಲ್ಲದೇ ಬೆಳೆಸಿದ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಕೊಂದ ಮಗಧೀರ!

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅತಿ ಮುದ್ದಿಸುತ್ತೀದ್ದೀರೆ? ಶಿಸ್ತು ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಎಚ್ಚರಿಕೆ! ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಅತಿ ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ಶಿಸ್ತು ತೋರದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಾತನನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ನಗರದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂದು ತೀರ್ಪಿತ್ತಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಆತನ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಬೇಕಿದ್ದು, ತಂದೆಯಿಲ್ಲದ ಈತನ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕರುಣೆ ತೋರಬೇಕೆಂದು ಆತನ ವಕೀಲರು ವಾದಿಸಲಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home