ಮಜಾವಾಣಿ

ಎಲ್ಲಿ ಬೇಲಿಗಿಲ್ಲವೋ ಅರಿವು, ಎಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಗಿಲ್ಲವೋ ಭಯವು, ಎಲ್ಲಿಲ್ಲವೋ ಸತ್ಯದ ಸುಳಿವು...

Wednesday, March 22, 2006

ಚಿಂತನ - ಮಂಥನ

ಆಕಾಂಕ್ಷೆ
ಸರ್ಕಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ: ನಿಮಗೂ ಬಾಲ ಇದ್ದು, ನೀವೂ ಸೈಕಲ್ ಕಲಿತಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೂ ಸರ್ಕಸ್ಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿತ್ತು.

ಮೂರ್ಖತನ
ಸೈಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಂತೆಯೇ ಜೀವ ಇದ್ದು, "ನನ್ನನ್ನು ಒದೆಯ ಬೇಡ" ಎಂದು ಅದು ದೈನ್ಯತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕೇಳಿ ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, "ಒದೆಯುವುದಕ್ಕೂ" "ತುಳಿಯುವುದಕ್ಕೂ" ನಡುವಿನ ಅಂತರ ತಿಳಿಯದ ಆ ಮೂರ್ಖ ಸೈಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಜೀವವಿಲ್ಲದಿರುವುದೇ ವಾಸಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home